ម្ចាស់​មេដាយ​មាស​កីឡាអាស៊ី​ សាលី អូមើត កំពុងហ្វឹក​​ហាត់​​ពង្រឹង​សមត្ថភាព ជា​មួយ​ម្ចាស់​មេដាយ​មាស​ពិភព​លោក នៅប្រទេសអូទ្រីស​

4 days ago 11
ភ្នំពេញ៖ ម្ចាស់​មេដាយ​មាស​កីឡា​អាស៊ី​ លើ​ប្រភេទ​កីឡា​ម៉ូតូ​ទឹក ​សាលី​ អូមើត ​ដែល​ជា​ក្តី​សង្ឃឹម​ខ្លាំង​របស់​កម្ពុជា ​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការ​ណ៍​អន្តរជាតិ​នានា​នោះ ​បាន​ហ្វឹកហាត់​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​​ជាមួយ​នឹង​ម៉ូតូទឹក​ថ្មី ​ជា​មួយអត្តពលិកជា​ម្ចាស់​មេដាយ​ពិភព​លោក នៅ​ប្រទេស​អូទ្រីស បាន​​​រយៈ​ពេល​ជិត​មួយ​ខែ​ហើយ​។ ភ្នំពេញ៖ ម្ចាស់​មេដាយ​មាស​កីឡា​អាស៊ី​ លើ​ប្រភេទ​កីឡា​ម៉ូតូ​ទឹក ​សាលី​ អូមើត ​ដែល​ជា​ក្តី​សង្ឃឹម​ខ្លាំង​របស់​កម្ពុជា ​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការ​ណ៍​អន្តរជាតិ​នានា​នោះ ​បាន​ហ្វឹកហាត់​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​​ជាមួយ​នឹង​ម៉ូតូទឹក​ថ្មី ​ជា​មួយអត្តពលិកជា​ម្ចាស់​មេដាយ​ពិភព​លោក នៅ​ប្រទេស​អូទ្រីស បាន​​​រយៈ​ពេល​ជិត​មួយ​ខែ​ហើយ​។
Read Entire Article