កម្ពុជានិងរដ្ឋ​អនុ​សញ្ញា​ស្តីពី​ជីវ​ចម្រុះបន្ត​ដាក់​ចេញ​វិធាន​​ការ​លើក​កម្ពស់​ការ​អភិ​រក្ស​ជីវ​ចម្រុះ

4 days ago 10
ភ្នំពេញៈ ប្រទេស​កម្ពុជា និង​រដ្ឋ​ជា​ភាគី​នៃ​អនុ​សញ្ញា​សហ​ប្រជាជាតិ​ស្តីពី​ជីវចម្រុះបាន​បន្ត​ដាក់​ចេញ​នូវ​វិធាន​​ការ​មួយ​ចំនួន ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ការ​អភិរក្ស​ជី​វចម្រុះ និង​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូ​ស៊ីរួម​នឹង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អាកាស​ធាតុ ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​រក​ការ​កសាង​អនាគ​ត​រួម​គ្នា​សម្រាប់​ជីវិតនៅ​លើផែន​ដី​។ ភ្នំពេញៈ ប្រទេស​កម្ពុជា និង​រដ្ឋ​ជា​ភាគី​នៃ​អនុ​សញ្ញា​សហ​ប្រជាជាតិ​ស្តីពី​ជីវចម្រុះបាន​បន្ត​ដាក់​ចេញ​នូវ​វិធាន​​ការ​មួយ​ចំនួន ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ការ​អភិរក្ស​ជី​វចម្រុះ និង​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូ​ស៊ីរួម​នឹង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អាកាស​ធាតុ ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​រក​ការ​កសាង​អនាគ​ត​រួម​គ្នា​សម្រាប់​ជីវិតនៅ​លើផែន​ដី​។
Read Entire Article