បម្រាមរបស់តាលីបង់ ធ្វើឲ្យក្មេងស្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាន ជាង២,២លាននាក់ អត់បានចូលរៀន

4 days ago 12

រដ្ឋធានីកាប៊ូល ៖ ក្រោយពេលឡើងគ្រប់គ្រងអាហ្វហ្គានីស្ថាន កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ រួចមក តាលីបង់ បានហាមឃាត់ស្រ្ដីចូលសាលារៀន ធ្វើឲ្យក្មេងស្រី ជាង២,២លាននាក់ មិនអាចចូលរៀនសូត្រទៀត។ សារព័ត៌មាន Al Jazeera បានចេញផ្សាយ កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ថា កាលពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងមក តាលីបង់បានប្រកាសថា ពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបើកសាលារៀនទាំងអស់ឡើងវិញ។ ប៉ុន្ដែសាលាទាំងនោះ អនុញ្ញាតតែសម្រាប់សិស្សប្រុសគ្រប់វ័យទាំងអស់ ដោយលើកលែងតែសិស្សស្រីថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ។ បម្រាមរបស់តាលីបង់ កំពុងតែធ្វើឲ្យមានសំណួរចោទសួរ អំពីគោលនយោបាយរបស់ពួកគេ អំពីសិទ្ធិសិក្សារបស់ស្រ្ដី។ យុវតី Rahela Nussrat អាយុ១៧ឆ្នាំ ជាអ្នករស់នៅទីក្រុងកាប៊ុល បានបញ្ជាក់ថា នាងនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់សិក្សា នៅវិទ្យាល័យ ក្នុងឆ្នាំ២០២១។ នាង ក៏ដូចជាក្មេងស្រ្ដីអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់ផ្សេងទៀត កំពុងតែបាត់បង់សិទ្ធិ រៀនសូត្ររបស់នាង ក្រោយការដួលរលំរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រដោយលោកខាងលិចរបស់លោក Ashraf Ghani ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាន កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ យុវតី Rahela Nussrat […]

The post បម្រាមរបស់តាលីបង់ ធ្វើឲ្យក្មេងស្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាន ជាង២,២លាននាក់ អត់បានចូលរៀន appeared first on CEN.

<p>រដ្ឋធានីកាប៊ូល ៖ ក្រោយពេលឡើងគ្រប់គ្រងអាហ្វហ្គានីស្ថាន កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ រួចមក តាលីបង់ បានហាមឃាត់ស្រ្ដីចូលសាលារៀន ធ្វើឲ្យក្មេងស្រី ជាង២,២លាននាក់ មិនអាចចូលរៀនសូត្រទៀត។ សារព័ត៌មាន Al Jazeera បានចេញផ្សាយ កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ថា កាលពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងមក តាលីបង់បានប្រកាសថា ពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបើកសាលារៀនទាំងអស់ឡើងវិញ។ ប៉ុន្ដែសាលាទាំងនោះ អនុញ្ញាតតែសម្រាប់សិស្សប្រុសគ្រប់វ័យទាំងអស់ ដោយលើកលែងតែសិស្សស្រីថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ។ បម្រាមរបស់តាលីបង់ កំពុងតែធ្វើឲ្យមានសំណួរចោទសួរ អំពីគោលនយោបាយរបស់ពួកគេ អំពីសិទ្ធិសិក្សារបស់ស្រ្ដី។ យុវតី...
Read Entire Article